Algemene Voorwaarden 

 

             I.            Algemeen

 

               In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

              I.  Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. De opdrachtgever kan een natuurlijke – of rechtspersoon                             zijn.

 

           II.  Opdrachtnemer: jongerenbegeleidingESTA, gevestigd te Eindhoven. ”ESTA” levert persoonlijke diensten                                  aan particulieren.

 

             III.  Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer.

 

          IV.  Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

             V.   Offerte: een formele aanbieding van werkzaamheden van “ESTA” aan de opdrachtgever.

 

             II.            Toepasbaarheid

 

                   De voorwaarden maken deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

  

 

              III.            Totstandkoming van de overeenkomst

 

               I.    De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever uitgebrachte offerte door opdrachtgever is ondertekend en in bezit van opdrachtnemer is gekomen.

 

              II.    Indien geen offerte is uitgebracht komt de overeenkomst tot stand op het moment dat opdrachtnemer van opdrachtgever de schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van het geven van persoonlijke (groep)sessies aan een of meerdere cliënten.

 

 

      IV.         Geheimhouding

 

               I.   Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding van opdrachtnemer alsmede van informatie die door opdrachtnemer als vertrouwelijk wordt aangemerkt.

 

              II.   Rapportage aan opdrachtgever of aan derden betreffende cliënten, kan alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van betrokken cliënt.

 

             III.   Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking werd gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafrechtprocedure waarbij deze

                    informatie van belang kan zijn.

  

 

    V.          Honorarium, kosten, tarieven

 

               I.   Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

 

               II.  Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tarieven en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

      

              III. Het geldende uurtarief is vastgesteld in de overeenkomst, tevens wordt hier vastgelegd welke werkzaamheden als declarabele uren worden aangemerkt. 

 

    VI.          Betaling

 

               I.   Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden, vóór de op de factuur vermelde datum.

   

 

      VII.          Opzegging en annulering

 

                               I.   Indien naar oordeel van de opdrachtgever dan wel de opdrachtnemer de voortgang van de dienstverlening   

                                   ernstig wordt belemmerd kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer na mondeling overleg overeenkomen de

                                   verdere opdracht te laten vervallen.

 

                               II.  Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

 

         

  

      VIII.         Aansprakelijkheid

 

                                I. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht

                                  nemen die van een therapeut kan worden verwacht.

 

                               II. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking

                                  door opdrachtgever of cliënt. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout

                                  van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor de schade

                                  slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht

                                  voor het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee

                                  gelijk te stellen grove nalatigheid.

 

 

      IX.         Overmacht

 

                             I.   In geval van ziekte of  tijdelijke - of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer is vervanging door                       een derde geregeld. 

 

                            II.   In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De

                                 opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht

                                 schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en haar te

                                 vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

 

    X.            Toepasselijk recht

 

                              I.  Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze leveringsvoorwaarden van

                                 toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

 

                             II.  Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan welk bevoegd is in de woonplaats van de opdrachtnemer.

 

                            III.  Voor zover de werkzaamheden voor de opdracht werkzaamheden betreffen die vallen onder  het vakgebied

                                 van de beroeporganisatie waarbij de therapeut is aangesloten, dan is de therapeut gehouden aan de

                                 bepalingen van haar beroepsorganisatie tijdens de uitoefening van haar werk. De klachtenregeling van

                                 desbetreffende beroepsorganisatie zijn geldig voor zover een eventuele klacht valt onder de werkingssfeer van

                                 de klachtenregeling waarop door cliënt of opdrachtgever een beroep wordt gedaan. 

 

 

De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) regelt de rechten en plichten van de patiënt. Zo staat in deze wet dat patiënten recht hebben op informatie en dat zij toestemming moeten geven voor een behandeling. Ook regelt de WGBO de privacy van de patiënt, het recht op een second opinion, het inzagerecht van patiënten in hun eigen medisch dossier en de vertegenwoordiging van patiënten als zij niet zelf kunnen beslissen. Daarnaast verplicht de WGBO zorgverleners om een medisch dossier bij te houden. Meer over de WGBO lees je in het dossier behandelingsovereenkomst van de KNMG. Een patiënt heeft tevens volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) het recht om zijn dossiergegevens te laten vernietigen, als alternatief kan ook het originele dossier aan de patiënt worden afgestaan . 

 

 

BJAE van de Ven-jongerenbegeleidingesta: K.v.K. nr. 68547234 , BTW-id NL001690720B80.