Een kindbehartiger maakt deel uit van de beroepsorganisatie Kindbehartigers en is gecertificeerd lid van de vereniging van Kindbehartigers: zie www.kindbehartiger.nl

 

De professional die er speciaal is voor kinderen en jongeren in een (echt)scheidingssituatie; om te luisteren naar hun stem, uitleg te geven over procedures, én hun positie te borgen. Het liefst zo vroeg mogelijk- als ook (enkele) jaren na de (echt)scheiding. De Kindbehartiger zorgt ervoor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaatst deze samen met het kind in perspectief en vertaalt deze richting ouders/ verzorgers alsmede overige belanghebbenden. En indien nodig richting het juridisch speelveld, aan de voorkant van een procedure, door middel van een verslag en advies.

 

De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon van kinderen en jongeren in een scheidingssituatie: ondersteunt kinderen/ jongeren, hun ouders/ verzorgers en heeft als doel om kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding.


De manier waarop een kind/ jongere na de scheidingssituatie van allebei zijn/ haar ouders mag en kan blijven houden is belangrijk. Onderstaand filmpje is gebaseerd op een traditioneel gezin. Een kindbehartiger is er natuurlijk ook bij duo-ouderschap en voor samengestelde gezinnen.

Sta je als ouder(s) op het punt om een juridische procedure op te starten? Overweeg dan ook om (eerst) advies in te winnen bij een Kindbehartiger. Binnen enkele sessies kunnen al belangrijke inzichten worden geboden!

 

De ondersteuning van een Kindbehartiger biedt:

 • Kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder na een scheiding;
 • Een luisterend oor voor ieder kind, uitleg over de situatie en een vertaalslag van hun stem;
 • Inzicht in de (gezins)positie, beleving, wensen en ontwikkeling van kinderen;
 • Inzicht in emoties die bij een scheiding komen kijken en hoe hiermee om te gaan;
 • Inzicht en tools over de eigen manier van communiceren, die van de ander en het effect hiervan op kinderen;
 • Een handreiking voor de nieuwe gezinssituatie na de scheiding zodat zelf de regie kan worden behouden voor de toekomst;
 • Tools over praktische zaken en de verdeling van de dagelijkse zorg en opvoeding van de kinderen na een scheiding;
 • Waar nodig verbinding met andere (sociale) professionals, instanties en het juridisch speelveld;
 • Deskundigheid en transparantie. De kwaliteit van de Kindbehartiger wordt bewaakt via de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger.

Ouders hebben de wens dat kinderen zich gezond en gelukkig kunnen blijven ontwikkelen. Zij willen inzicht in wat kinderen meekrijgen van een scheiding. Wat er verandert, wat kinderen nodig hebben en wat passende regelingen zouden zijn in hun situatie. Dit graag via een ervaren professional op het gebied van kinderen in een scheidingssituatie en de materie die hierbij komt kijken! Wensen en behoeften worden op een rij gezet om te komen tot passende afspraken, waarbij steeds gehandeld wordt vanuit de positie van het kind. 

Kinderen kunnen ook jaren na de scheiding de nodige impact voelen van een eerdere scheidingssituatie en dit op externe wijze uiten of intern voelen. Denk aan verminderde schoolresultaten, opgekropte gevoelens, gedragsproblemen, agressiviteit, zich afkeren van ouders of een van de ouders, depressieve gevoelens en regressieverschijnselen in de ontwikkeling. Ook dan kan een Kindbehartiger ondersteunen. Voor hele jonge kinderen kan de Kindbehartiger optreden als het ‘verlengstuk’ van de stem van het kind. Dit zodat ieder kind zijn of haar positie geborgd ziet richting de toekomst.

 

Voor de ondersteuning van minderjarigen is toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s) en/of het kind. Dit werkt als volgt:

Kind 0-12 jaar: toestemming van de gezaghebbende ouder(s);

Kind 12-16 jaar: toestemming van het kind en de gezaghebbende ouder(s);

Kind 16-18 jaar: toestemming van het kind

 

Iedere scheidingssituatie is anders. Dit betekent dat het werk van de Kindbehartiger maatwerk betreft.

De ondersteuning van de Kindbehartiger is erop gericht om ieder kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding.

 • Intakegesprek: Tijdens het intakegesprek wordt, gezamenlijk dan wel afzonderlijk van elkaar, kennis met elkaar gemaakt en wordt uitleg gegeven over de rol van de Kindbehartiger. De hulpvraag wordt bekeken en werkdoelen worden afgestemd. Ook wordt er gesproken over het gewenste resultaat voor jullie kind.
  De toestemming voor de ondersteuning wordt afgestemd en het financiële gedeelte wordt toegelicht. Er worden op maat gemaakte afspraken gemaakt. De Beroepscode wordt uitgelegd.
  Er wordt bekeken of jullie kind kan deelnemen aan het intakegesprek (afhankelijk van de situatie, leeftijd en ontwikkeling) of dat dit anderszins zal plaatsvinden.
 • Overeenkomst: De werkdoelen worden vastgelegd, in een overeenkomst of plan van aanpak, en door een ieder bevestigd. De Beroepscode Kindbehartiger wordt overhandigd/ toegestuurd.
 • Kindgesprek: De Kindbehartiger gaat (spelenderwijs) in gesprek met het kind en biedt ondersteuning. Er kunnen meerdere gesprekken plaatsvinden en ondersteuning kan worden geboden bij een begeleide omgang. Die materie die het kind aangaat, wordt op kindvriendelijke wijze aan het kind uitgelegd.
  Het kan ook zo zijn dat de Kindbehartiger eerst met de ouders aan de slag gaat of na overleg met andere professionals/ hulpverleners spreekt.
 • Oudergesprek: Er vinden afzonderlijk gesprekken met beide ouders plaats over de beleving van de ouders, het belang voor jullie kind, de onderlinge communicatie en de wensen voor de toekomst.
 • Terugkoppeling: Tijdens een gezamenlijk gesprek met beide ouders, of indien passend via afzonderlijke gesprekken, wordt een terugkoppeling gegeven vanuit de Kindbehartiger over de bevindingen en vindt psycho educatie plaats. Ouders krijgen tips en tools aangereikt voor de toekomst en worden voorzien van (juridisch) advies.
  Steeds wordt afgestemd of ook het kind aanwezig kan zijn, afhankelijk van de situatie, de leeftijd en ontwikkeling.
 • Familieleden en stiefouders: Daar waar nodig worden overige familieleden, stiefouders en andere belanghebbenden op passende wijze betrokken.
 • Werkdoelen: Tussentijds worden werkdoelen aangereikt en kan er telefonisch of per e-mail contact plaatsvinden.
 • Dossier: De Kindbehartiger houdt in vertrouwen en voor intern gebruik een dossier bij.
 • Samenwerking professionals: De Kindbehartiger werkt in overleg samen met andere professionals, zoals mediators, advocaten, kindertherapeuten, scheidingscoaches en instanties.
 • Eindgesprek: Na afloop van het traject vindt er een afsluitend gesprek plaats met het kind en met beide ouders (gezamenlijk of afzonderlijk van elkaar) alsmede waar nodig met andere betrokkenen. De met elkaar gemaakte afspraken worden bekrachtigd. Dit kan via verslaglegging plaatsvinden, waarover een ieder wordt geïnformeerd.
  Veelal wordt er een proefperiode afgesproken, waarna bij de Kindbehartiger wordt geëvalueerd of de afspraken passend blijken te zijn. Tijdens het gesprek wordt er gesproken over de evaluatie en eventuele nazorg.

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is leidend binnen de geboden ondersteuning.

  

De Kindbehartiger is tevens opgenomen in de wegwijzer kind en scheiding van het Nederlands Jeugdinstituut.

 

 

 

 

AVG: 

Jongerenbegeleiding ESTA, gevestigd te Eindhoven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

Website: www.jongerenbegeleidingesta.nl

E-mail: info.jongerenbegeleidingesta@gmail.com

Telefoonnummer: 06 81789395

Bianca van de Ven is de Functionaris Gegevensbescherming van jongerenbegeleiding ESTA. Zij is te bereiken via: info.jongerenbegeleidingesta@gmail.com

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Jongerenbegeleiding ESTA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken rondom de ondersteuning van kinderen en ouders in een scheidingssituatie:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • BSN

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Jongerenbegeleiding ESTA verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheid

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, dan verwijderen wij deze informatie.

 • Burgerservicenummer (BSN)

4. Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Jongerenbegeleiding ESTA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

·         Om te verwerken in een overeenkomst, van opdracht, een ouderschapsplan, document met afspraken, dossiervormig en verslaglegging.

 

·         Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

·         Het afhandelen van verzoeken

 

·         Het afhandelen van betalingen

 

·         Te informeren over (wijzigingen van) diensten

 

·         Voor onze administratie en om te voldoen aan wet- en regelgeving

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Jongerenbegeleiding ESTA neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jongerenbegeleiding ESTA ) tussen zit. Jongerenbegeleiding ESTA gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Gmail/outlook, email-verwerking, met als doel de communicatie te laten verlopen tussen

 cliënt en hun wettelijke vertegenwoordiging alsmede betrokken hulpverlening waarover een ieder is geïnformeerd. Cliënten ontvangen middels dit systeem e-mails en emailadressen zijn opgeslagen in Gmail.

 • Reeleezee (administratiesysteem/boekhoudsysteem), met als doel de facturatie te

 verwerken. Cliënten/klanten ontvangen middels dit systeem de facturen. Factuurgegevens zijn opgeslagen in Reeleezee.

6. Bewaartermijn

Jongerenbegeleiding ESTA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam minimaal 5 en maximaal 15 jaar

- Geslacht minimaal 2 en maximaal 15 jaar

- Geboortedatum minimaal 2 en maximaal 15 jaar

- Geboorteplaats minimaal 2 en maximaal 15 jaar

- Adresgegevens minimaal 2 en maximaal 15 jaar

- Telefoonnummer minimaal 2 en maximaal 15 jaar

- E-mailadres minimaal 2 en maximaal 15 jaar

- Dossieropbouw minimaal 2 en maximaal 15 jaar

 De reden van deze bewaartermijn is dat een dossier of bestelgegevens opnieuw geopend kunnen worden binnen de gestelde 2 tot 15 jaar.

7. Verkoop gegevens

Jongerenbegeleiding ESTA deelt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jongerenbegeleiding ESTA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Jongerenbegeleiding ESTA persoonsgegevens aan derden met nadrukkelijke toestemming.

• Professionals en zorgverleners, doel: overleg mogelijk maken over cliënt

• Professionals en zorgverleners, doel: mogelijkheid voor verwijzing

• Huisarts, doel: volledigheid dossier huisarts

• School, doel: overleg mogelijk maken over cliënt

• Boekhouder, doel: verwerking facturatie en boekhouding

8. Cookies Jongerenbegeleiding ESTA gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jongerenbegeleiding ESTA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info.jongerenbegeleidingesta@gmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze een kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Jongerenbegeleiding ESTA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Beveiliging persoonsgegevens

Jongerenbegeleiding ESTA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: info.jongerenbegeleidingesta@gmail.com