Een kindbehartiger maakt deel uit van de beroepsorganisatie Kindbehartigers en is gecertificeerd lid van de vereniging van Kindbehartigers: zie www.kindbehartiger.nl

 

De professional die er speciaal is voor kinderen en jongeren in een (echt)scheidingssituatie; om te luisteren naar hun stem, uitleg te geven over procedures, én hun positie te borgen. Het liefst zo vroeg mogelijk- als ook (enkele) jaren na de (echt)scheiding. De Kindbehartiger zorgt ervoor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaatst deze samen met het kind in perspectief en vertaalt deze richting ouders/ verzorgers alsmede overige belanghebbenden. En indien nodig richting het juridisch speelveld, aan de voorkant van een procedure, door middel van een verslag en advies.

 

De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon van kinderen en jongeren in een scheidingssituatie: ondersteunt kinderen/ jongeren, hun ouders/ verzorgers en heeft als doel om kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding.


De manier waarop een kind/ jongere na de scheidingssituatie van allebei zijn/ haar ouders mag en kan blijven houden is belangrijk. Onderstaand filmpje is gebaseerd op een traditioneel gezin. Een kindbehartiger is er natuurlijk ook bij duo-ouderschap en voor samengestelde gezinnen.

Sta je als ouder(s) op het punt om een juridische procedure op te starten? Overweeg dan ook om (eerst) advies in te winnen bij een Kindbehartiger. Binnen enkele sessies kunnen al belangrijke inzichten worden geboden!

 

De ondersteuning van een Kindbehartiger biedt:

 • Kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder na een scheiding;
 • Een luisterend oor voor ieder kind, uitleg over de situatie en een vertaalslag van hun stem;
 • Inzicht in de (gezins)positie, beleving, wensen en ontwikkeling van kinderen;
 • Inzicht in emoties die bij een scheiding komen kijken en hoe hiermee om te gaan;
 • Inzicht en tools over de eigen manier van communiceren, die van de ander en het effect hiervan op kinderen;
 • Een handreiking voor de nieuwe gezinssituatie na de scheiding zodat zelf de regie kan worden behouden voor de toekomst;
 • Tools over praktische zaken en de verdeling van de dagelijkse zorg en opvoeding van de kinderen na een scheiding;
 • Waar nodig verbinding met andere (sociale) professionals, instanties en het juridisch speelveld;
 • Deskundigheid en transparantie. De kwaliteit van de Kindbehartiger wordt bewaakt via de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger.

Ouders hebben de wens dat kinderen zich gezond en gelukkig kunnen blijven ontwikkelen. Zij willen inzicht in wat kinderen meekrijgen van een scheiding. Wat er verandert, wat kinderen nodig hebben en wat passende regelingen zouden zijn in hun situatie. Dit graag via een ervaren professional op het gebied van kinderen in een scheidingssituatie en de materie die hierbij komt kijken! Wensen en behoeften worden op een rij gezet om te komen tot passende afspraken, waarbij steeds gehandeld wordt vanuit de positie van het kind. 

Kinderen kunnen ook jaren na de scheiding de nodige impact voelen van een eerdere scheidingssituatie en dit op externe wijze uiten of intern voelen. Denk aan verminderde schoolresultaten, opgekropte gevoelens, gedragsproblemen, agressiviteit, zich afkeren van ouders of een van de ouders, depressieve gevoelens en regressieverschijnselen in de ontwikkeling. Ook dan kan een Kindbehartiger ondersteunen. Voor hele jonge kinderen kan de Kindbehartiger optreden als het ‘verlengstuk’ van de stem van het kind. Dit zodat ieder kind zijn of haar positie geborgd ziet richting de toekomst.

 

Voor de ondersteuning van minderjarigen is toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s) en/of het kind. Dit werkt als volgt:

Kind 0-12 jaar: toestemming van de gezaghebbende ouder(s);

Kind 12-16 jaar: toestemming van het kind en de gezaghebbende ouder(s);

Kind 16-18 jaar: toestemming van het kind

 

Iedere scheidingssituatie is anders. Dit betekent dat het werk van de Kindbehartiger maatwerk betreft.

De ondersteuning van de Kindbehartiger is erop gericht om ieder kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding.

 • Intakegesprek: Tijdens het intakegesprek wordt, gezamenlijk dan wel afzonderlijk van elkaar, kennis met elkaar gemaakt en wordt uitleg gegeven over de rol van de Kindbehartiger. De hulpvraag wordt bekeken en werkdoelen worden afgestemd. Ook wordt er gesproken over het gewenste resultaat voor jullie kind.
  De toestemming voor de ondersteuning wordt afgestemd en het financiële gedeelte wordt toegelicht. Er worden op maat gemaakte afspraken gemaakt. De Beroepscode wordt uitgelegd.
  Er wordt bekeken of jullie kind kan deelnemen aan het intakegesprek (afhankelijk van de situatie, leeftijd en ontwikkeling) of dat dit anderszins zal plaatsvinden.
 • Overeenkomst: De werkdoelen worden vastgelegd, in een overeenkomst of plan van aanpak, en door een ieder bevestigd. De Beroepscode Kindbehartiger wordt overhandigd/ toegestuurd.
 • Kindgesprek: De Kindbehartiger gaat (spelenderwijs) in gesprek met het kind en biedt ondersteuning. Er kunnen meerdere gesprekken plaatsvinden en ondersteuning kan worden geboden bij een begeleide omgang. Die materie die het kind aangaat, wordt op kindvriendelijke wijze aan het kind uitgelegd.
  Het kan ook zo zijn dat de Kindbehartiger eerst met de ouders aan de slag gaat of na overleg met andere professionals/ hulpverleners spreekt.
 • Oudergesprek: Er vinden afzonderlijk gesprekken met beide ouders plaats over de beleving van de ouders, het belang voor jullie kind, de onderlinge communicatie en de wensen voor de toekomst.
 • Terugkoppeling: Tijdens een gezamenlijk gesprek met beide ouders, of indien passend via afzonderlijke gesprekken, wordt een terugkoppeling gegeven vanuit de Kindbehartiger over de bevindingen en vindt psycho educatie plaats. Ouders krijgen tips en tools aangereikt voor de toekomst en worden voorzien van (juridisch) advies.
  Steeds wordt afgestemd of ook het kind aanwezig kan zijn, afhankelijk van de situatie, de leeftijd en ontwikkeling.
 • Familieleden en stiefouders: Daar waar nodig worden overige familieleden, stiefouders en andere belanghebbenden op passende wijze betrokken.
 • Werkdoelen: Tussentijds worden werkdoelen aangereikt en kan er telefonisch of per e-mail contact plaatsvinden.
 • Dossier: De Kindbehartiger houdt in vertrouwen en voor intern gebruik een dossier bij.
 • Samenwerking professionals: De Kindbehartiger werkt in overleg samen met andere professionals, zoals mediators, advocaten, kindertherapeuten, scheidingscoaches en instanties.
 • Eindgesprek: Na afloop van het traject vindt er een afsluitend gesprek plaats met het kind en met beide ouders (gezamenlijk of afzonderlijk van elkaar) alsmede waar nodig met andere betrokkenen. De met elkaar gemaakte afspraken worden bekrachtigd. Dit kan via verslaglegging plaatsvinden, waarover een ieder wordt geïnformeerd.
  Veelal wordt er een proefperiode afgesproken, waarna bij de Kindbehartiger wordt geëvalueerd of de afspraken passend blijken te zijn. Tijdens het gesprek wordt er gesproken over de evaluatie en eventuele nazorg.

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is leidend binnen de geboden ondersteuning.

  

De Kindbehartiger is tevens opgenomen in de wegwijzer kind en scheiding van het Nederlands Jeugdinstituut.